صنایع گاز تتیس

صنایع گاز تتیس در لیست تأمین کنندگان داخلی مجاز وزارت نفت ایران قرار دارد.
ردیف ۷۲ فایل لیست تأمین کنندگان
دانلود لیست تامین کنندگان

شما می‌توانید با استفاده از لینک مقابل، کاتالوگ کامل خدمات و پروژه‌های گروه صنعتی صنایع گاز تتیس را دانلود نمایید
کلیک کنید

واحد تست و کالیبراسیون صنایع گاز تتیس در لیست تأمین کنندگان داخلی مجاز وزارت نفت ایران قرار دارد.
ردیف 5 فایل لیست تأمین کنندگان
دانلود لیست تامین کنندگان

صنایع گاز تتیس در لیست مراکز مجاز تعمیرکنندگان کنتور گاز مجاز وزارت نفت ایران قرار دارد.
ردیف 12 فایل لیست تعمیر کنندگان
دانلود لیست تامین کنندگان

keyboard_arrow_up